Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Nasze cele

Celem głównym Stowarzyszenia jest doprowadzenie do stopniowego stworzenia dla całej społeczności osób z zespołem Turnera, w obszarze naszego działania warunków harmonijnego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, który będzie chronić przed niepełnosprawnością oraz wykluczeniem społecznym i da im szansę na jakość życia nie różniącą się istotnie od osiąganej przez ludzi zdrowych i stwarzającą możliwość pełnego uczestnictwa w głównym nurcie zawodowej i społecznej aktywności.

Aby ten cel realizować Stowarzyszenie - wyrażając potrzeby i dążenia osób z zespołem Turnera wobec instytucji władzy państwowej i samorządowej oraz współpracując z tymi instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów zespołu Turnera - dąży do:

  1. objęcia przez system ochrony zdrowia ogółu osób z zespołem Turnera, w ciągu całego ich życia, opartą na najnowszych standardach specjalistyczną opiekę medyczną;
  2. powiązania opieki medycznej z koniecznym wsparciem psychologicznym i edukacyjnym, wzmocnieniem oparcia społecznego, w tym również prawnego;
  3. umożliwienie zdobycia wykształcenia, zawodu i podjęcia pracy;
  4. przygotowanie do założenia rodziny i posiadania dzieci w drodze adopcji lub wspomaganego rozwoju;
  5. zapewnienia warunków pełnej integracji społecznej, opartej na poczuciu własnej wartości i umożliwiającej uczestnictwo w głównym nurcie aktywności edukacyjnej, zawodowej i społecznej.

 zobacz/pobierz Schemat Zintegrowanego Wspomagania